0%

Дүрэм, журам

 

№  Нэр Батлагдсан огноо, тушаалын дугаар #
1 МУИС-ийн Дүрэм 2017.06.14 УЗ-ийн тогтоол №08 Харах
2 МУИС-ийн Багш, ажилтан, суралцагчийн ёс зүйн дүрэм 2010.02.25 Захирлын тушаал №119 Харах
3 МУИС-ийн Судалгааны хүрээлэн, төвийн үйл ажиллагааны журам 2017.08.17 Захирлын тушаал №А/188 Харах
4 Нано шинжлэх ухаан, нанотехнологийн төвийн дүрэм 2020.10.01 Захирлын тушаал №A/250 Харах
5 МУИС-д Судалгааны лаборатори ажиллуулах журам 2020.08.26 Захирлын тушаал №А/204 Харах
6 МУИС-ийн Судалгааны санхүүжилтийн журам 2018.11.27 Захирлын тушаал №А/52 Харах
7 МУИС-ийн Судалгааны лабораторийн шинжилгээний төлбөрт үйлчилгээний түр журам 2019.04.23 Захирлын тушаал №А/163 Харах
8 МУИС-ийн Оюуны өмчийн талаар баримтлах бодлого 2012.08.31 Захирлын тушаал №421 Харах
9 МУИС-ийн Технологи дамжуулах журам 2012.08.31 Захирлын тушаал №421 Харах
10 Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах тухай журам 2018.04.11 Захирлын тушаал №А/108 Харах
11 МУИС-д Пост-доктор ажиллуулах журам 2019.08.19 Захирлын тушаал №А/341 Харах
12 МУИС-ийн Магистрант докторантыг туслахаар ажиллуулах журам 2019.08.20 Захирлын тушаал №А/342 Харах
13 МУИС-д Дотоодын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийг үнэлэх аргачлал 2018.06.18 Захирлын тушаал №А/224 Харах
14 МУИС-ийн Багажит анализын төвийн үйл ажиллагааны журам  2019.12.06 Захирлын тушаал №А/540 Харах
15 Магистр, докторын судалгааны ажлын үр дүнг хүлээлгэн өгөх журам  2020.02.07 Захирлын тушаал №А/56 Харах
16 МУИС-ийн Цахим сургалтын журам  2020.04.20 Захирлын тушаал №А/89 Харах
17 МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам 2018.06.28 Захирлын тушаал №А/248 Харах
18 МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам 2019.05.31 Захирлын тушаал №А/243 Харах
19 Байгалийн ухааны лабораторийн хичээл явуулах үйл ажиллагааны ерөнхий журам 2011.12.28 Захирлын тушаал №700 Харах
20 МУИС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг тооцоход баримтлах түр журам 2016.05.04 Захирлын тушаал №А/112 Харах
21 МУИС-д Ажилтан ажиллуулах журам  2020.09.15 Захирлын тушаал №А/229 Харах
22 МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2021 онд оюутан элсүүлэх журам  2021.04.20 Захирлын тушаал №А/90 Харах
23 Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журам 2020.10.30 Захирлын тушаал №А/296 Харах