0%

Нанотехнологи сан ТББ

"Нанотехнологи сан" нь 2021 онд байгуулагдсан нийтэд үйлчлэх төрийн бус байгууллага юм.

Нанотехнологи сан ТББ нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна. Үүнд:

  • Нанотехнологийн чиглэлийн дэвшилтэт судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлыг дэмжих, санхүүжүүлэх;
  • Наношинжлэх ухаан, нанотехнологийн чиглэлийн оюутнууд болон залуу судлаачдыг дэмжих, тэтгэлэг, грант олгох;
  • Оюутны дадлагын хөтөлбөр, сайн дурын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
  • Дотоодын болон ОУ-ын ТББ-уудтай хамтран ажиллана.